فست فود هات داگ نیم متری

گلستان، بلوار کارگر شرقی به سمت میدان کارگر

حداقل مبلغ سفارش: 15000 تومان

بسته است
ژامبون نیم متری

ژامبون  تنوری
ژامبون تنوری
ژامبون گوشت/قارچ/پنیرپیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
قورمه
ژامبون مرغ تنوری
فیله زعفرانی/ژامبون گوشت/قارچ/پنیرپیتزا/پنیرگودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
قورمه
ژامبون گوشت نیم متری
فیله گوشت/ژامبون گوشت/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
هات داگ نیم متری

هات داگ شیرین(ساده)
هات داگ شیرین(ساده)
هات داگ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
قورمه
هات داگ تند
هات داگ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
قورمه
هات داگ دو مزه(تند و شیرین)
هات داگ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
هات داگ قارچ
هات داگ قارچ
هات داگ/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
قورمه
بانی هات داگ
هات داگ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
هات  داگ ویژه
هات داگ ویژه
هات داگ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
هات داگ آمریکایی

هات داگ آمریکایی
هات داگ آمریکایی
هات داگ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص/چیبس
قورمه
هات داگ قارچ آمریکایی
هات داگ/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص/چیبس
قورمه
بانی هات داگ آمریکایی
هات داگ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص /چیبس
هات داگ ویژه آمریکایی
هات داگ ویژه آمریکایی
هات داگ/قارچ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص /چیبس
همبر نیم متری

قورمه
قارچ برگر
همبر/قارچ/سس مخصوص نیک متری/چیبس
بانی  برگر
بانی برگر
همبر/ژامبون گوشت/سس مخصوص نیک متری/چیبس
بانی  چیز برگر
بانی چیز برگر
همبر/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
برگر قارچ وپنیر
برگر قارچ وپنیر
همبرگر/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
برگر ویژه
برگر ویژه
همبرگر/قارچ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
اسنک مخصوص نیم متری

اسنک مخصوص
اسنک مخصوص
ژامبون گوشت/هات داگ/فیله گوشت/قارچ/فلفل دلمه/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص
اسنک گوشت و مرغ
اسنک گوشت و مرغ
فیله گوشت/استیک زعفرانی مرغ/قارچ/فلفل دلمه/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص
قورمه
اسنک مرغ
استیک زعفرانی مرغ/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص/فلفل دلمه
ویژه نیم متری

برگر سوپر ویژه
برگر سوپر ویژه
برگر گوشت 95%/فیله گوشت/استیک زعفرانی مرغ/قارچ/پنیر پیتزا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
قورمه
رست بیف برگر
برگر95%/فیله گوشت/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
قورمه
چیکن برگر
برگر گوشت 95%/استیک زعفرانی مرغ/قارچ/پنیر پیتزا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
فیله گوشت و مرغ نیمتری
فیله گوشت و مرغ نیمتری
فیله گوشت/استیک زعفرانی مرغ/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
هات  برگر
هات برگر
هات داگ/برگر/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
قورمه
رست بیف
قیله گوشت/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیم متری/چیبس
قورمه
تاپ برگر
برگر گوشت 95%/ژامبون گوشت/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
قورمه
مرغ وبژه نیم متری
استیک زعفرانی مرغ/قارچ/پنیر پیتزا/پنیر گودا/سس مخصوص نیک متری/چیبس
پیش غذا

قورمه
سیب زمینی ساده
قورمه
سیب زمینی و پنیر(یک نفره)
قورمه
سیب زمینی و پنیر(دو نفره)
قورمه
سیب زمینی ویژه(یک نفره)
سیب/قرچ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا
قورمه
سیب زمینی ویژه(دو نفره )
سیب/قرچ/ژامبون گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا
قورمه
سیب زمینی سوپر ویژه(تک نفره)
سیب/قارچ/استیک زعفرانی مرغ/فیله گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا
قورمه
سیب زمینی سوپر ویژه(دو نفره)
سیب/قارچ/استیک زعفرانی مرغ/فیله گوشت/پنیر پیتزا/پنیر گودا
نوشیدنی

قورمه
نوشابه کوکا