خانه برگر زیتون

زیتون کارمندی، خیابان اصلی زیتون، بین فیاض و بوعلی

حداقل مبلغ سفارش: 40000 تومان

پیتزا آمریکایی

قورمه
پیتزا اسپشیال (یک نفره)
فیله گوساله_سینه مرغ_ژامبون_فلفل دلمه
قورمه
پیتزا اسپشیال (دو نفره)
فیله گوساله_سینه مرغ_ژامبون_فلفل دلمه
قورمه
پیتزا اسپشیال پنجره ای
فیله گوساله_سینه مرغ_ژامبون_فلفل دلمه
قورمه
پیتزا مخصوص (یک نفره)
ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا مخصوص (دو نفره)
ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا مخصوص پنجره ای
ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)
گوشت چرخ کرده_قارچ_سس مخصوص_فلفل دلمه_زیتون_پنیر
قورمه
پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)
گوشت چرخ کرده_قارچ_سس مخصوص_فلفل دلمه_زیتون_پنیر
قورمه
پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای
گوشت چرخ کرده_قارچ_سس مخصوص_فلفل دلمه_زیتون_پنیر
قورمه
فیله مرغ(یک نفره)
فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص
قورمه
فیله مرغ(دو نفره)
فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص
قورمه
فیله مرغ پنجره ای
فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص
قورمه
پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)
سینه مرغ_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_زیتون_پنیر
قورمه
پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)
سینه مرغ_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_زیتون_پنیر
قورمه
پیتزا مرغ و قارچ پنجره ای
سینه مرغ_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_زیتون_پنیر
قورمه
پیتزا ویژه (یک نفره)
فیله مرغ_گوشت چرخ کرده_فیله گوساله_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا ویژه (دو نفره)
فیله مرغ_گوشت چرخ کرده_فیله گوساله_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا ویژه پنجره ای
فیله مرغ_گوشت چرخ کرده_فیله گوساله_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا شیکاگو (یک نفره)
پپرونی_هات داگ_قارچ_فلفل دلمه_سس مخصوص_پنیر
قورمه
پیتزا شیکاگو (دو نفره)
پپرونی_هات داگ_قارچ_فلفل دلمه_سس مخصوص_پنیر
قورمه
پیتزا شیکاگو پنجره ای
پپرونی_هات داگ_قارچ_فلفل دلمه_سس مخصوص_پنیر
قورمه
پیتزا کاپری (یک نفره)
کباب شده_فیله مرغ_قارچ_پنیر_فلفل دلمه
قورمه
پیتزا کاپری (دو نفره)
کباب شده_فیله مرغ_قارچ_پنیر_فلفل دلمه
قورمه
پیتزا کاپری پنجره ای
کباب شده_فیله مرغ_قارچ_پنیر_فلفل دلمه
قورمه
پیتزا بیکن (یک نفره)
ژامبون گوشت_ژامبون مرغ_فلفل دلمه_قارچ_کنجد_پنیر
قورمه
پیتزا بیکن (دو نفره)
ژامبون گوشت_ژامبون مرغ_فلفل دلمه_قارچ_کنجد_پنیر
قورمه
پیتزا بیکن پنجره ای
ژامبون گوشت_ژامبون مرغ_فلفل دلمه_قارچ_کنجد_پنیر
قورمه
پیتزا پپرونی (یک نفره)
پپرونی_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_زیتون سیاه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا پپرونی (دو نفره)
پپرونی_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_زیتون سیاه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا پپرونی پنجره ای
پپرونی_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_زیتون سیاه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا مکزیکی (یک نفره)
ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_فیله گوساله_ پنیر
قورمه
پیتزا مکزیکی(دو نفره)
ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_فیله گوساله_ پنیر
قورمه
پیتزا مکزیکی پنجره ای
ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_فیله گوساله_ پنیر
قورمه
پیتزا یونانی (یک نفره)
ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه
قورمه
پیتزا یونانی (دو نفره)
ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه
قورمه
پیتزا یونانی پنجره ای
ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه
قورمه
پیتزا سبزیجات (یک نفره)
قارچ_فلفل دلمه_نخود فرنگی_پنیر_گوجه_ذرت_زیتون سیاه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا سبزیجات (دو نفره)
قارچ_فلفل دلمه_نخود فرنگی_پنیر_گوجه_ذرت_زیتون سیاه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا سبزیجات پنجره ای
قارچ_فلفل دلمه_نخود فرنگی_پنیر_گوجه_ذرت_زیتون سیاه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا مخلوط (یک نفره)
ژامبون_کوکتل_قارچ_فلفل دلمه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا مخلوط(دو نفره)
ژامبون_کوکتل_قارچ_فلفل دلمه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا مخلوط پنجره ای
ژامبون_کوکتل_قارچ_فلفل دلمه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا آلفردو (یک نفره)
مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص
قورمه
پیتزا آلفردو (دو نفره)
مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص
قورمه
پیتزا آلفردو پنجره ای
مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص
قورمه
پیتزا کالزونه گوشت(یک نفره)
گوشت_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا کالزونه گوشت(دو نفره)
گوشت_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا کالزونه گوشت پنجره ای
گوشت_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص
قورمه
پیتزا رست بیف (یک نفره)
گوشت ریش_قارچ_نان_پنیر_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص
قورمه
پیتزا رست بیف (دو نفره)
گوشت ریش_قارچ_نان_پنیر_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص
قورمه
پیتزا رست بیف پنجره ای
گوشت ریش_قارچ_نان_پنیر_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص
قورمه
پیتزا کالزونه مرغ(یک نفره)
فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص چیلی
قورمه
پیتزا کالزونه مرغ(دو نفره)
فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص چیلی
قورمه
پیتزا کالزونه مرغ پنجره ای
فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص چیلی
قورمه
پیتزا کالزونه مرغ و گوشت(یک نفره)
فیله مرغ_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه
قورمه
پیتزا کالزونه مرغ و گوشت(دو نفره)
فیله مرغ_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه
قورمه
پیتزا کالزونه مرغ و گوشت پنجره ای
فیله مرغ_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه
پیتزا

قورمه
پیتزا مخصوص
ژامبون،قارچ،فلفل دلمه،پنیر،زیتون سیاه،فیله گوساله
قورمه
پیتزا چانو
گوشت ریش ریش شده،قارچفلفل دلمه،پنیر،سس مخصوص
قورمه
پیتزا ناپولی
فیله گوساله گریل، قارچ، پنیر، پیاز، پوره گوجه
قورمه
پیتزا رست بیف
گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، پیاز، سس بلانچ
قورمه
پیتزا مکزیکانو
برگر گریل، پپرونی، فلفل سبز تند، پنیر، گوجه فرنگی، سس بلانچ
قورمه
پیتزا بیانکا
فیله مرغ گریل، قارچ، پنیر، زیتون، سس سیر
قورمه
پیتزا پپرونی
پپرونی، قارچ، پنیر، سس تند
قورمه
پیتزا وجترین
بادمجان، کدو، ذرت، گوجه فرنگی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر
قورمه
پیتزا مارگاریتا
پنج نوع پنیر، سس مخصوص
قورمه
پیتزا کمبو
پپرونی، ژامبون، کوکتل مخصوص، قارچ، پیاز، پنیر
اسنک

قورمه
اسنک مخصوص
ژامبون،رست بیف،قارچ،فلفل دلمه،پنیر،زیتون سیاه
قورمه
اسنک زیگو
ژامبون،رست بیف،قارچ،فلفل دلمه،پنیر،زیتون سیاه
قورمه
اسنک رست بیف
ژامبون،رست بیف،قارچ،فلفل دلمه،پنیر،زیتون سیاه
قورمه
اسنک مرغ
ژامبون،مرغ،قارچ،فلفل دلمه
قورمه
اسنک تنوری
ژامبون،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
قورمه
اسنک مرغ بدون کالباس
فیله مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
قورمه
اسنک رست بیف بدون کالباس
رست بیف،قارچ،فلفل دلمه،پنیر
برگر

قورمه
برگر اسپیشال
برگر 200 گرمی، پنیر پروسس، سس قارچ
قورمه
تگزاسی برگر
دو عدد برگر 175 گرمی، بیکن، پنیر، سس قارچ، پیاز کاراملی
قورمه
رستم برگر
برگر 175 گرمی، بیکن، پنیر، سس قارچ، سینه مرغ
قورمه
ماکول برگر
خمیر پیتزا ایتالیایی، برگر 175 گرمی، سس توماتو، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پنیر چدار، پنیر پروسس، سیب زمینی
قورمه
دوبل چیز برگر
دو عدد برگر 175 گرمی، دو عدد پنیر، پیاز کاراملی، نان سه تکه
قورمه
فرنچ برگر
برگر 175 گرمی، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پروسس، پیاز کاراملی
قورمه
قارچ برگر
برگر 175 گرمی، سس قارچ، پنیر، پیاز کاراملی
قورمه
دو پیازه برگر
برگر 175 گرمی، پیاز سرخ شده با ادویه
قورمه
چیز برگر
برگر 175 گرمی، پنیر، پیاز کاراملی
قورمه
چیلی برگر
برگر 175 گرمی، سس چیلی، فلفل سبز، پیاز کاراملی
قورمه
برگر
برگر 175 گرمی، پیاز کاراملی
قورمه
چیکن سوپریم
سینه مرغ سوخاری، بیکن، پنیر، سس مدیترانه
قورمه
چیکن برگر
سینه مرغ گریل شده
ساندویچ

قورمه
هات داگ ویژه
هات داگ،کراکف،سس قارچ،پنیر،سس مخصوص
قورمه
فیله مرغ ذغالی
فیله مرغ گریل شده، سس قارچ، سس پنیر
قورمه
چیلی هات داگ تنوری
هات داگ، پنیر، چیپس، سس چیلی
قورمه
هات داگ تنوری
هات داگ، پنیر، چیپس، سس مخصوص
قورمه
ژامبون تنوری
ژامبون، پنیر، چیپس، سس مخصوص
سوخاری

قورمه
سوخاری 2 تکه
قورمه
سوخاری 3 تکه