خانه برگر زیتون

زیتون کارمندی، خیابان اصلی زیتون، بین فیاض و بوعلی

حداقل مبلغ سفارش: 40000 تومان

restaurant-logo

خانه برگر زیتون


قورمه

پیتزا اسپشیال (یک نفره)

فیله گوساله_سینه مرغ_ژامبون_فلفل دلمه

37,000تومان
قورمه

پیتزا اسپشیال (دو نفره)

فیله گوساله_سینه مرغ_ژامبون_فلفل دلمه

51,000تومان
قورمه

پیتزا اسپشیال پنجره ای

فیله گوساله_سینه مرغ_ژامبون_فلفل دلمه

42,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (یک نفره)

ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص

30,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص (دو نفره)

ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص

48,000تومان
قورمه

پیتزا مخصوص پنجره ای

ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص

35,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (یک نفره)

گوشت چرخ کرده_قارچ_سس مخصوص_فلفل دلمه_زیتون_پنیر

37,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ (دو نفره)

گوشت چرخ کرده_قارچ_سس مخصوص_فلفل دلمه_زیتون_پنیر

51,000تومان
قورمه

پیتزا گوشت و قارچ پنجره ای

گوشت چرخ کرده_قارچ_سس مخصوص_فلفل دلمه_زیتون_پنیر

42,000تومان
قورمه

فیله مرغ(یک نفره)

فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص

35,000تومان
قورمه

فیله مرغ(دو نفره)

فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص

49,000تومان
قورمه

فیله مرغ پنجره ای

فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص

40,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (یک نفره)

سینه مرغ_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_زیتون_پنیر

35,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ (دو نفره)

سینه مرغ_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_زیتون_پنیر

49,000تومان
قورمه

پیتزا مرغ و قارچ پنجره ای

سینه مرغ_قارچ_فلفل دلمه_ذرت_زیتون_پنیر

40,000تومان
قورمه

پیتزا ویژه (یک نفره)

فیله مرغ_گوشت چرخ کرده_فیله گوساله_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص

42,000تومان
قورمه

پیتزا ویژه (دو نفره)

فیله مرغ_گوشت چرخ کرده_فیله گوساله_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص

60,000تومان
قورمه

پیتزا ویژه پنجره ای

فیله مرغ_گوشت چرخ کرده_فیله گوساله_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص

46,000تومان
قورمه

پیتزا شیکاگو (یک نفره)

پپرونی_هات داگ_قارچ_فلفل دلمه_سس مخصوص_پنیر

33,000تومان
قورمه

پیتزا شیکاگو (دو نفره)

پپرونی_هات داگ_قارچ_فلفل دلمه_سس مخصوص_پنیر

48,000تومان
قورمه

پیتزا شیکاگو پنجره ای

پپرونی_هات داگ_قارچ_فلفل دلمه_سس مخصوص_پنیر

37,000تومان
قورمه

پیتزا کاپری (یک نفره)

کباب شده_فیله مرغ_قارچ_پنیر_فلفل دلمه

34,000تومان
قورمه

پیتزا کاپری (دو نفره)

کباب شده_فیله مرغ_قارچ_پنیر_فلفل دلمه

48,000تومان
قورمه

پیتزا کاپری پنجره ای

کباب شده_فیله مرغ_قارچ_پنیر_فلفل دلمه

38,000تومان
قورمه

پیتزا بیکن (یک نفره)

ژامبون گوشت_ژامبون مرغ_فلفل دلمه_قارچ_کنجد_پنیر

39,000تومان
قورمه

پیتزا بیکن (دو نفره)

ژامبون گوشت_ژامبون مرغ_فلفل دلمه_قارچ_کنجد_پنیر

54,000تومان
قورمه

پیتزا بیکن پنجره ای

ژامبون گوشت_ژامبون مرغ_فلفل دلمه_قارچ_کنجد_پنیر

42,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (یک نفره)

پپرونی_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_زیتون سیاه_سس مخصوص

30,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی (دو نفره)

پپرونی_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_زیتون سیاه_سس مخصوص

46,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی پنجره ای

پپرونی_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_زیتون سیاه_سس مخصوص

34,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکی (یک نفره)

ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_فیله گوساله_ پنیر

30,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکی(دو نفره)

ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_فیله گوساله_ پنیر

48,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکی پنجره ای

ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_فیله گوساله_ پنیر

35,000تومان
قورمه

پیتزا یونانی (یک نفره)

ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه

30,000تومان
قورمه

پیتزا یونانی (دو نفره)

ژامبون_کوکتل_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه

48,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (یک نفره)

قارچ_فلفل دلمه_نخود فرنگی_پنیر_گوجه_ذرت_زیتون سیاه_سس مخصوص

25,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات (دو نفره)

قارچ_فلفل دلمه_نخود فرنگی_پنیر_گوجه_ذرت_زیتون سیاه_سس مخصوص

39,000تومان
قورمه

پیتزا سبزیجات پنجره ای

قارچ_فلفل دلمه_نخود فرنگی_پنیر_گوجه_ذرت_زیتون سیاه_سس مخصوص

30,000تومان
قورمه

پیتزا مخلوط (یک نفره)

ژامبون_کوکتل_قارچ_فلفل دلمه_سس مخصوص

28,000تومان
قورمه

پیتزا مخلوط(دو نفره)

ژامبون_کوکتل_قارچ_فلفل دلمه_سس مخصوص

45,000تومان
قورمه

پیتزا مخلوط پنجره ای

ژامبون_کوکتل_قارچ_فلفل دلمه_سس مخصوص

34,000تومان
قورمه

پیتزا آلفردو (یک نفره)

مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص

36,000تومان
قورمه

پیتزا آلفردو (دو نفره)

مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص

50,000تومان
قورمه

پیتزا آلفردو پنجره ای

مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص

40,000تومان
قورمه

پیتزا کالزونه گوشت(یک نفره)

گوشت_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص

37,000تومان
قورمه

پیتزا کالزونه گوشت(دو نفره)

گوشت_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص

51,000تومان
قورمه

پیتزا کالزونه گوشت پنجره ای

گوشت_قارچ_پنیر_فلفل دلمه_سس مخصوص

42,000تومان
قورمه

پیتزا رست بیف (یک نفره)

گوشت ریش_قارچ_نان_پنیر_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص

45,000تومان
قورمه

پیتزا رست بیف (دو نفره)

گوشت ریش_قارچ_نان_پنیر_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص

63,000تومان
قورمه

پیتزا رست بیف پنجره ای

گوشت ریش_قارچ_نان_پنیر_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص

50,000تومان
قورمه

پیتزا کالزونه مرغ(یک نفره)

فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص چیلی

35,000تومان
قورمه

پیتزا کالزونه مرغ(دو نفره)

فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص چیلی

49,000تومان
قورمه

پیتزا کالزونه مرغ پنجره ای

فیله مرغ_قارچ_فلفل دلمه_پنیر_سس مخصوص چیلی

40,000تومان
قورمه

پیتزا کالزونه مرغ و گوشت(یک نفره)

فیله مرغ_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه

36,000تومان
قورمه

پیتزا کالزونه مرغ و گوشت(دو نفره)

فیله مرغ_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه

50,000تومان
قورمه

پیتزا کالزونه مرغ و گوشت پنجره ای

فیله مرغ_گوشت چرخ شده_قارچ_پنیر_فلفل دلمه

39,000تومان

قورمه

پیتزا کیکی مخصوص (دونفره)

57,000تومان
قورمه

پیتزا کیکی مخصوص (چهارنفره)

88,000تومان
قورمه

پیتزا کیکی قارچ و مرغ(دونفره)

65,000تومان
قورمه

پیتزا کیکی قارچ و مرغ(چهار نفره)

98,000تومان
قورمه

پیتزا کیکی مرغ و گوشت(دو نفره)

70,000تومان
قورمه

پیتزا کیکی مرغ و گوشت(چهار نفره)

105,000تومان
قورمه

پیتزا کیکی قارچ و گوشت(دونفره)

75,000تومان
قورمه

پیتزا کیکی قارچ و گوشت(چهار نفره)

115,000تومان
قورمه

پیتزا کیکی رست بیف(دونفره)

88,000تومان
قورمه

پیتزا کیکی رست بیف(چهار نفره)

135,000تومان

قورمه

پیتزا مخصوص

ژامبون،قارچ،فلفل دلمه،پنیر،زیتون سیاه،فیله گوساله

45,000تومان
قورمه

پیتزا چانو

گوشت ریش ریش شده،قارچ،فلفل دلمه،پنیر،سس مخصوص

55,000تومان
قورمه

پیتزا ناپولی

فیله گوساله گریل، قارچ، پنیر، پیاز، پوره گوجه

55,000تومان
قورمه

پیتزا رست بیف

گوشت رست بیف، قارچ، پنیر، پیاز، سس بلانچ

57,000تومان
قورمه

پیتزا مکزیکانو

برگر گریل، پپرونی، فلفل سبز تند، پنیر، گوجه فرنگی، سس بلانچ

48,000تومان
قورمه

پیتزا بیانکا

فیله مرغ گریل، قارچ، پنیر، زیتون، سس سیر

45,000تومان
قورمه

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر، سس تند

44,000تومان
قورمه

پیتزا وجترین

بادمجان، کدو، ذرت، گوجه فرنگی، پیاز، فلفل دلمه، قارچ، پنیر

35,000تومان
قورمه

پیتزا مارگاریتا

پنج نوع پنیر، سس مخصوص

30,000تومان
قورمه

پیتزا کمبو

پپرونی، ژامبون، کوکتل مخصوص، قارچ، پیاز، پنیر

42,000تومان

قورمه

اسنک مخصوص

ژامبون،رست بیف،قارچ،فلفل دلمه،پنیر،زیتون سیاه

28,000تومان
قورمه

اسنک زیگو

ژامبون،رست بیف،قارچ،فلفل دلمه،پنیر،زیتون سیاه

32,000تومان
قورمه

اسنک رست بیف

ژامبون،رست بیف،قارچ،فلفل دلمه،پنیر،زیتون سیاه

32,000تومان
قورمه

اسنک مرغ

ژامبون،مرغ،قارچ،فلفل دلمه

27,000تومان
قورمه

اسنک تنوری

ژامبون،قارچ،فلفل دلمه،پنیر

25,000تومان
قورمه

اسنک مرغ بدون کالباس

فیله مرغ،قارچ،فلفل دلمه،پنیر

30,000تومان
قورمه

اسنک رست بیف بدون کالباس

رست بیف،قارچ،فلفل دلمه،پنیر

36,000تومان

قورمه

برگر اسپیشال

برگر 200 گرمی، پنیر پروسس، سس قارچ

33,000تومان
قورمه

تگزاسی برگر

دو عدد برگر 175 گرمی، بیکن، پنیر، سس قارچ، پیاز کاراملی

39,000تومان
قورمه

رستم برگر

برگر 175 گرمی، بیکن، پنیر، سس قارچ، سینه مرغ

39,000تومان
قورمه

ماکول برگر

خمیر پیتزا ایتالیایی، برگر 175 گرمی، سس توماتو، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، پنیر چدار، پنیر پروسس، سیب زمینی

35,000تومان
قورمه

دوبل چیز برگر

دو عدد برگر 175 گرمی، دو عدد پنیر، پیاز کاراملی، نان سه تکه

36,000تومان
قورمه

فرنچ برگر

برگر 175 گرمی، پنیر گودا، پنیر موزارلا، پنیر پروسس، پیاز کاراملی

28,000تومان
قورمه

قارچ برگر

برگر 175 گرمی، سس قارچ، پنیر، پیاز کاراملی

28,000تومان
قورمه

دو پیازه برگر

برگر 175 گرمی، پیاز سرخ شده با ادویه

24,000تومان
قورمه

چیز برگر

برگر 175 گرمی، پنیر، پیاز کاراملی

24,000تومان
قورمه

چیلی برگر

برگر 175 گرمی، سس چیلی، فلفل سبز، پیاز کاراملی

23,000تومان
قورمه

برگر

برگر 175 گرمی، پیاز کاراملی

22,000تومان
قورمه

چیکن سوپریم

سینه مرغ سوخاری، بیکن، پنیر، سس مدیترانه

28,000تومان
قورمه

چیکن برگر

سینه مرغ گریل شده

24,000تومان

قورمه

هات داگ ویژه

هات داگ،کراکف،سس قارچ،پنیر،سس مخصوص

26,000تومان
قورمه

فیله مرغ ذغالی

فیله مرغ گریل شده، سس قارچ، سس پنیر

27,000تومان
قورمه

چیلی هات داگ تنوری

هات داگ، پنیر، چیپس، سس چیلی

23,000تومان
قورمه

هات داگ تنوری

هات داگ، پنیر، چیپس، سس مخصوص

21,000تومان
قورمه

ژامبون تنوری

ژامبون، پنیر، چیپس، سس مخصوص

20,000تومان

قورمه

فیله مرغ استریپس نرمال

فیله مرغ سوخاری،سیب زمینی،سالاد کلم،نان،سس مدیترانه

28,000تومان
قورمه

فیله مرغ استریپس اسپایسی

فیله مرغ سوخاری،سیب زمینی،سالاد کلم،نان،سس مدیترانه

28,000تومان
قورمه

قارچ سوخاری

14,000تومان

قورمه

پاستا مخصوص سرد

14,000تومان
قورمه

پنه چیکن آلفردو

29,000تومان
قورمه

پنه راگو آلفردو

36,000تومان
قورمه

پنه میکس چیکن بیف آلفردو

32,000تومان

قورمه

سالاد و کلم

10,000تومان
قورمه

سیب پنیر ویژه

سیب زمینی، پنیر، قارچ، ژامبون

23,000تومان
قورمه

سالاد سبز

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، هویج

14,000تومان
قورمه

سالاد سزار

کاهو، مرغ، زیتون سیاه، قارچ، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان، نان تست

23,000تومان
قورمه

سالاد پاستا

12,000تومان
قورمه

پپرون فرایز

19,000تومان
قورمه

هات فرایز

18,000تومان
قورمه

نان سیر

مواد سیر،کره،پنیر،سس مخصوص

25,000تومان
قورمه

سیب زمینی با پنیر

17,000تومان
قورمه

سیب زمینی

با ادویه مخصوص

13,000تومان

قورمه

نوشابه قوطی

3,000تومان
قورمه

دلستر

3,000تومان
قورمه

آب معدنی کوچک

1,500تومان
قورمه
ناموجود

نوشابه خانواده

5,000تومان
قورمه
ناموجود

دوغ آبعلی

3,000تومان